0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn
Biến đổi cơ cấu dân số - Tác động tới phát triển kinh tế
  •   14/03/2024 06:28 AM

Ngày6/12, Quỹ dân số Liên hợp quốc phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức hội thảo công bố ‘Báo cáo Tài khoản Chuyển nhượng Quốc gia của Việt Nam’ và học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhằm đánh giá tác động của biến đối cơ cấu dân số với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.