0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Poster Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

26/07/2024 02:38

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện nhằm mục đích:

  • Thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế, xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biện soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.
  • Làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.


Tin khác