0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

THƯ GỬI HỘ DÂN CƯ ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

07/06/2024 15:01