0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
  •   29/05/2024 14:13 PM

Hệ thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình kinh tế- xã hội chủ yếu của đất nước để phục vụ các cơ quan, lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, bao gồm:1. Hệ thống chỉ tiêu quốc gia;2. Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh;3. Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện;4. Hệ thống chỉ tiêu cấp xã;5. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.