0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Trailer Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

12/06/2024 14:50