0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2024

24/05/2024 09:29

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4/2024 giảm 8,38% so với tháng trước, do bị chi phối bởi ngành sản xuất và phân phối điện (giảm 11,17%); chỉ số

các ngành khác đều tăng như sau: ngành khai khoáng tăng 0,79%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,88% và ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý

rác thải, nước thải tăng 0,88%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4/2024 so với cùng kỳ năm trước tiếp tục tăng mạnh 77,42%, nguyên nhân tăng mạnh do ngành sản xuất và phân phối điện, gấp 2,1 lần, các ngành còn lại chỉ số như sau: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,6%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,74%; riêng ngành khai khoáng chỉ số giảm 0,81%.

File đính kèm