0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh quý II và 06 tháng đầu năm 2024

26/06/2024 16:16

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tính tăng 10,27% so với cùng kỳ năm trước, tăng đều cả 3 khu vực. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,51%, đóng góp 0,94 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 22,15%, đóng góp 7,54 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,25%, đóng góp 1,75 điểm phần trăm.

File đính kèm