0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh tháng 02 & 02 tháng đầu năm 2024

24/05/2024 09:19

Kinh tế thế giới năm 2024 tiếp tục đối mặt với những bất ổn địa chính trị, xung đột tại Ukraine chưa kết thúc lại xảy ra xung đột tại dải Gaza; căng thẳng

ở Biển Đỏ đã ảnh hưởng đến con đường giao thương quốc tế. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Lạm phát, chính sách tiền

tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định. Dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu trở thành rủi ro thường trực, tác động ngày càng nặng nề.

File đính kèm