0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh tháng 01 năm 2024

24/05/2024 09:17

Trong tháng 01/2024 tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có

một số thuận lợi như: giá lúa, dừa khô, rau màu các loại ổn định ở mức cao, nông dân sản xuất có lợi nhuận khá, giá tôm sú tăng mạnh; tôm thẻ, cam sành tăng nhẹ; các loại bệnh nguy hiểm trên cây trồng và thủy sản nuôi cơ bản được kiểm

soát; giá các loại phân bón có chiều hướng giảm... Tuy nhiên, môi trường ao nuôi đầu vụ chưa ổn định nên diện tích thả nuôi các loại thủy sản còn ít; giá cá

lóc giảm sâu nhiều hộ sản xuất bị thu lỗ; giá bò thịt hơi, dê hơi giảm, ảnh hưởng

đến thu nhập của người dân.

File đính kèm