0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

30/05/2024 15:41

Niên giám Thống kê tỉnh Trà Vinh là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh biên soạn hằng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của tỉnh Trà Vinh.

Bên cạnh hệ thống biểu số liệu và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn phân tích, đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và một số ngành, lĩnh vực năm 2021.

Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê tỉnh Trà Vinh ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.