0294.3 863 708 | ctk_travinh@gso.gov.vn

Khai thác dữ liệu thống kê

Ba Trung tâm Tin học thống kê thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê là các đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng nhiệm vụ được quy định cụ thể trong Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:


- Thiết lập, quản trị, vận hành, bảo trì hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và các dịch vụ mạng của ngành Thống kê, bao gồm: Mạng diện rộng (WAN) của ngành Thống kê, trung tâm máy chủ đặt tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử và các hệ thống công nghệ thông tin khác của Tổng cục Thống kê;


- Chủ trì xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật về bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thống kê;


- Thực hiện bảo trì, hỗ trợ và tư vấn về công nghệ thông tin đối với hệ thống mạng của cơ quan Tổng cục Thống kê và 63 Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Xây dựng, chuyển giao và hỗ trợ sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác của ngành Thống kê;


- Xây dựng công cụ xử lý, tích hợp, quản lý, khai thác dữ liệu. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu thống kê bao gồm dữ liệu vi mô và dữ liệu vĩ mô thống kê;


- Ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;


- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động;


- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.


Ba Trung tâm Tin học khu vực là:


- Trung tâm Tin học thống kê khu vực I (Trụ sở tại thành phố Hà Nội);


- Trung tâm Tin học thống kê khu vực II (Trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh);


- Trung tâm Tin học thống kê khu vực III (Trụ sở tại thành phố Đà Nẵng).

Các Trung tâm Tin học thống kê khu vực có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Các Trung tâm Tin học thống kê khu vực thực hiện một số dịch vụ công nghệ thông tin sau:


I. LẬP TRÌNH CÁC PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU


Ba Trung tâm Tin học thống kê thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê có bề dày kinh nghiệm trong việc Xây dựng, chuyển giao và hỗ trợ sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác của ngành Thống kê:


- Thiết kê, xây dựng, đào tạo chuyển giao các phần mềm phục vụ thu thập thông tin với nhiều hình thức: phiếu giấy, phiếu điện tử, … (CAPI, webform và các hình thức khác);


- Quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thu thập thông tin từ giai đoạn lập bảng kê đến giai đoạn xử lý và công bố kết quả;


- Xây dựng công cụ xử lý, tích hợp, quản lý, khai thác và trình diễn dữ liệu, số liệu điều tra.


Sử dụng nhiều công nghệ lập trình linh hoạt và phổ biến trên thị trường để xây dựng các phần mềm ứng dụng trên window, trên web và thiết bị di động; Xây dựng ứng dụng nhận dạng ký tự thông minh OCR; Xây dựng cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và ứng dụng khai thác dữ liệu vi mô; Trình diễn số liệu dạng dashboard; Trình diễn dữ liệu trên bản đồ với các lớp: Lớp hành chính; lớp Ủy ban; lớp biển, đảo; lớp sông; lớp đường giao thông…


- Ngôn ngữ lập trình: C++, C#; VB Basic, VB.Net; HTML; CSS; JavaScrip; java; swift, Objective-C, flutter, python, PHP…


- Công cụ lập trình: Android Studio; Visual Studio; Visual code; xCode; Cspro; …


- Mô hình lập trình: MVC, Razor Pages, Web API…


- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL server; SQLlite; Oracle; DB2; MySql; VisualFoxpro…


- Hệ quản trị nội dung (CMS): Share point, Wordpress…